FUJIFILM X-T4 CASHBACK 2021

VILLKOR

Kunder som köper en NY cashback-berättigad kamera eller ett NYTT cashback-berättigat objektiv från FUJIFILM (”Cashback-berättigad produkt”) mellan den 1 september 2021 och 31 oktober 2021 (”Kampanjperiod”) kommer att kunna göra anspråk på en återbäring (”Cashback”). 

Reparerade eller renoverade FUJIFILM-objektiv ingår ej i denna kampanj. Cashback-beloppets storlek varierar beroende på vilka Cashback-berättigade produkter som kunden köpt. Cashback-berättigade produkter, cashback-beloppets storlek och kampanjperioden beskrivs i detalj på sidan ”Mer info”.


1. Produkterna måste köpas från en godkänd återförsäljare. Vilka dessa är finns beskrivet i detalj på sidan ”Godkända återförsäljare”.

2. Endast konsumenter som är minst 18 år gamla, är boende inom den Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har köpt en Cashback-berättigad produkt på internet eller i butik från en Godkänd återförsäljare i Sverige, är berättigade att deltaga i denna kampanj och skall göra sina anspråk här. För en lista över alla Godkända återförsäljare i Sverige, klickahär. Alla andra anspråk kommer att avslås. För inköp gjorda i annat land, se den speciella sidan för aktuellt land www.fujifilm-connect.com/promotions (andra villkor kan gälla). Det är endast NYA, äkta, cashback-berättigade kameror och objektiv från FUJIFILM som finns beskrivna i detalj på sidan ”Mer info” som ingår i denna kampanj.

3. Anspråk gällande inköp gjorda under Kampanjperioden kan skickas in direkt efter att den Cashback-berättigade produkten har inköpts och måste vara inlämnade senast den 30 november 2021.  Giltig faktura eller giltigt kvitto krävs för att kunna göra ett anspråk. En beställningsbekräftelse utgör inte ett giltigt inköpsbevis. Anspråk som inkommer utanför denna period kommer att avslås. 

4. Anspråksformuläret finns på kampanjfliken på webbplatsen www.FUJIFILM-connect.com (”Gör anspråk nu”).

5. Oäkta, förändrade eller förfalskade fakturor och kvitton kommer ej att godkännas, och därtill hörande anspråk kommer att betraktas som ett Bedrägligt krav.

6. Maximalt en (1) av varje Cashback-berättigad produkt ingående i kampanjen.  Maximalt antal anspråk per kund är fem (5).  Flera olika produkter per anspråk är tillåtet och rekommenderas också.  

7. Det är ej tillåtet för återförsäljare att skicka in anspråk å sina kunders vägnar. Alla anspråk inskickade av återförsäljare kommer att avslås.

8. Anspråk kan ej göras om de Cashback-berättigade produkterna lämnas tillbaka till återförsäljaren för återbetalning eller byte.  Om ett anspråk görs för en Cashback-berättigad produkt som sedan returneras eller byts, kommer anspråket att avslås och att betraktas som ett Bedrägligt krav.  

9. Den som gör ett anspråk måste ange serienumret för den Cashback-berättigade produkten på anspråksformuläret.  Serienumret står angivet endera på den Cashback-berättigade produkten eller på dess förpackning.  Den som gör ett anspråk måste skriva in serienumret i den därför avsedda rutan samt även ladda upp ett foto av samma serienummer. Om anspråk görs för en Cashback-berättigad produkt med ett serienummer som använts för ett anspråk gällande en annan kampanj eller ett tidigare anspråk gällande denna kampanj eller avsiktligen har förfalskats, kommer anspråket att avslås och att betraktas som ett Bedrägligt krav.

10. Serienumret kommer att verifieras gentemot befintliga register. Denna verifiering omfattar:

i. kontroll av fraktdokument för att säkerställa att den Cashback-berättigade produkten har skickats till aktuell Godkänd återförsäljare,

ii. kontroll av register över tidigare anspråk för att säkerställa att serienumret på Anspråksformuläret inte har använts tidigare för ett anspråk gällande en tidigare kampanj eller ett tidigare anspråk gällande denna kampanj,

iii. kontroll av serienumret med Godkända återförsäljare för att säkerställa att Cashback-berättigad produkt inte har återbetalats eller bytts, samt

iv. att serienumret följer en viss datalogik i inmatningsfältet.

11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (”FUJIFILM”) förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla som avsiktligen lämnar in ett Bedrägligt krav. Vid alla ev. utredningar, kommer FUJIFILM att tillfullo följa all tillämplig dataskyddslagstiftning, däri inräknat General Data Protection Regulation (GDPR).

12. För att skicka in ett anspråk måste man ange sina personuppgifter, sina bankuppgifter samt lämna information rörande köpet. Inköpsbeviset måste bestå av en faktura eller ett kvitto som tydligt visar inköpsdatum, återförsäljare och vilken Cashback-berättigad produkt/vilka Cashback-berättigade produkter som köpts. FUJIFILM förbehåller sig rätten att begära in inköpsbeviset i original. Om kunden uppmanas att skicka in det via vanlig post, kommer det att returneras till kunden igen.

13. En bekräftelse kommer att skickas via e-post till den som gör anspråket sedan detta har tagits emot online.

14. Vi strävar efter att behandla ett anspråk inom 14 dagar och att sedan effektuera utbetalningen inom ytterligare 14 dagar (max. 28 dagar).  Om det dock skulle finnas anledning att kontrollera anspråket (information saknas, oläsligt kvitto, serienummer förekommer redan osv.) kan behandlingsfasen behöva förlängas.  Så snart ett sådant anspråk är validerat, är vår strävan att göra utbetalningen inom 14 dagar.

15. Den som lämnar in anspråket kommer att meddelas om detta inte skulle vara komplett eller om det inlämnade inköpsbeviset inte är giltigt. Meddelanden om ofullständiga anspråk kommer att skickas via e-post. Personen som gör anspråket får möjlighet att skicka in kompletterande information eller åtgärda fel inom fjorton (14) kalenderdagar efter det att e-postmeddelandet har mottagits. Om inget svar erhålles inom fjorton (14) kalenderdagar efter det att e-postmeddelandet tagits emot, kommer anspråket att avslås.

16. FUJIFILM kan inte hållas ansvariga om e-postmeddelanden blockeras eller hamnar i en skräppostmapp. Se till att kontrollera skräppostmappen regelbundet så att du inte missar något e-postmeddelande från oss med aktuell status för ditt anspråk. Om ett anspråk avslås på grund av att erbjudandets regler och villkor inte har uppfyllts, är FUJIFILMS beslut utan appell. FUJIFILM förbehåller sig rätten att återkalla, ändra eller avsluta kampanjen utan föregående meddelande om detta.

17. FUJIFILM ansvarar inte för eventuella fel på hårdvara, teknik, mjukvara, servrar, webbplats, förluster eller andra fel som ligger utanför vår kontroll och hindrar kunden från att delta i kampanjen.

18. FUJIFILM förbehåller sig rätten att när som helst annullera denna kampanj samt att ändra reglerna och villkoren utan att ådra sig något ansvar.

19. Den e-postadress som ska användas för korrespondens är fujifilm@promotion-support.com. I all korrespondens ska alltid det unika anspråks-ID som erhållits under anspråksprocessen användas.  Mer information finns på Support-sidan.

20. Genom att delta i kampanjen godkänner deltagaren att alla personuppgifter som denne har tillhandahållit kan sparas av FUJIFILM eller dess representanter för de syften som har angetts i sekretesspolicyn ”FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH privacy policy” (se www.FUJIFILM-connect.com).

21. De villkor som gäller kampanjen ska tolkas och tillämpas i enlighet med lokal lagstiftning.

22. Arrangör av denna kampanj, och personuppgiftsansvarig vad gäller de persondata som kunder skickar in i samband med denna kampanj, är: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland. Skicka ej in bidrag till denna adress!

23. Kampanjen sköts (frånsett anspråksvalideringen) å FUJIFILMS vägnar av Benamic Unlimited Company of IDA Buisness & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland (”Benamic”), som fungerar som FUJIFILMS personuppgiftsbiträde vad gäller alla persondata som kunder skickar in i samband med denna kampanj.

24. FUJIFILM använder dessa personuppgifter för att validera anspråken, och Benamic använder personuppgifterna för att på annat sätt administrera anspråken samt för att ombesörja utbetalningen av cashbacks.