VÝKUPOVÝ BONUS PLATNÝ PRE NÁKUPY OD 4.MARCA 2021  DO 31. APRÍLA 2021


Zákazníci, ktorí si zakúpia nový kvalifikovaný FUJIFILM fotoaparát GFX100S (ďalej len "Kvalifikovaný produkt"), v období medzi 30. APRÍL 2021 a 30. JÚN 2021 (“Obdobie trvania akcie”)  budú mať nárok na odmenu vo forme Výkupového Cashback bonusu.


Z tejto propagácie sú vyradené fotoaparáty a objektívy z druhej ruky alebo repasované a opravované. Kvalifikované produkty, hodnota Cashbacku a obdobie trvania akcie sú uvedené na stránke "Ďalšie informácie"


FUJIFILM VÝKUPOVÝ CASHBACK BONUS


1. Nákupy musia byť vykonané od kvalifikovaného predajcu, ako je uvedené na stránke "Kvalifikovaní predajcovia" na Fujifilm-Connect.com/promotions. Váš fotoaparát na odkup musí byť odovzdaný predajcovi v mieste nákupu nového produktu. Zaistite, aby vám maloobchodník poskytol dokumentáciu k výkupu s podrobnými informáciami. Online žiadosti odoslané bez tejto písomnej dokumentácie budú zamietnuté. 

2. Iba spotrebitelia vo veku minimálne 18 rokov, ktorí žijú v Európskej únii a kúpili kvalifikovaný produkt online alebo v predajni od kvalifikovaného predajcu na Slovensku, sú oprávnení zúčastniť sa na tejto propagačnej akcii a môžu si uplatniť nárok. Zoznam kvalifikovaných predajcov pre Slovensko nájdete na www.fujifilm-connect.com/promotions. Ostatné žiadosti nebudú akceptované. Pri nákupoch uskutočnených v iných krajinách navštívte príslušnú stránku krajiny (môžu platiť iné podmienky). Pre túto propagáciu sú oprávnené iba originálne a NOVÉ kvalifikované produkty FUJIFILM uvedené na stránke "Viac info".

3. Žiadosti za nákupy uskutočnené počas propagačného obdobia je možné odoslať ihneď po zakúpení kvalifikovaného produktu a musia byť predložené najneskôr do 31. júla 2021. Na uplatnenie nároku je potrebné predložiť platnú faktúru alebo doklad potvrdzujúci výkup starého fotoaparátu. Potvrdenie objednávky nie je platným dokladom o kúpe. Nároky prijaté mimo tohto obdobia budú zamietnuté

4. Formulár žiadosti sa nachádza na stránke propagačných akcií na stránke www.FUJIFILM-connect.com v položke "Podajte žiadosť teraz".

5. Falošné, zmenené alebo upravené faktúry alebo potvrdenia o nákupe budú zamietnuté a príslušné nároky budú považované za podvodné.

6. Maximálny počet žiadostí na Výkupový Cashback na zákazníka je 2. Upozorňujeme, že do jedného nároku na bonus možno zakomponovať iba jeden výkup fotoaparátu

7. Hodnota Výkupového Cashback bonusu je 500€ pri nákupe GFX100S. Spoločnosť Fujifilm nemá žiadny vplyv na ocenenie, ktoré získate na svoj starý fotoaparát. Výkupový bonus je možné uplatniť iba na Full-frame alebo stredo-formátové fotoaparáty uvedené v prílohe.

8. Kvalifikovaní predajcovia pre Výkupový Cashback bonus sú uvedení v zozname na stránkach fujifilm-connect.com/promotions.

VŠEOBECNÉ

9. Predajcovia nemôžu zasielať nároky v mene svojich zákazníkov. Akékoľvek nároky podané maloobchodnými predajcami budú zamietnuté.

10. Vaša žiadosť bude neplatná, ak sa kvalifikované produkty vrátia predajcovi za účelom vrátenia peňazí alebo výmeny. Ak sa žiadosť týka oprávneného produktu, ktorý je vrátený alebo vymenený, nárok bude zamietnutý a bude považovaný za podvodný nárok.

11. Žiadatelia musia predložiť sériové číslo kvalifikovaného produktu na formulári žiadosti. Sériové číslo sa nachádza na krabici alebo na kvalifikovanom produkte. Žiadateľ musí uviesť sériové číslo v príslušnom poli a tiež nahrať fotografiu s rovnakým sériovým číslom. Ak vznikne nárok na kvalifikovaný výrobok s použitím sériového čísla, ktoré bolo použité na nárok na základe predchádzajúcej propagácie alebo predchádzajúceho nároku v rámci tejto propagačnej akcie alebo bolo úmyselne sfalšované, nárok bude zamietnutý a bude považovaný za podvodný nárok.

12. Sériové číslo bude overené s existujúcim záznamom. To bude zahŕňať kontrolu:

a. záznamy o zásielkach, aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaný produkt bol odoslaný príslušnému kvalifikovanému maloobchodnému predajcovi;

b. záznamy predchádzajúcich nárokov, aby sa zabezpečilo, že sériové číslo vo formulári o pohľadávke nebolo použité predtým na nárok na základe predchádzajúcej registrácie alebo predchádzajúceho nároku v rámci tejto propagačnej akcie;

c. sériové číslo s kvalifikovanými predajcami, aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaný produkt nebol vrátený alebo vymenený; a

d. že sériové číslo sleduje určitú dátovú logiku v poli na zadávanie údajov;

13. Spoločnosť FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (ďalej len "FUJIFILM") si vyhradzuje právo podať žalobu proti žiadateľovi, ktorý zámerne podá podvodný nárok. Vo všetkých vyšetrovaniach bude spoločnosť FUJIFILM naďalej plne dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

14. Aby žiadateľ mohol podať žiadosť, musí odoslať svoje osobné údaje, bankové údaje a informácie o kúpe elektronicky. Dôkaz o nákupe musí mať formu faktúry alebo potvrdenia jasne uvádzajúceho dátum zakúpenia, kvalifikovaného maloobchodníka a zakúpených oprávnených produktov. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo požiadať o originálny doklad o kúpe. Ak sa požaduje, aby bol zaslaný poštou, bude vrátený žiadateľovi.

15. E-mail s potvrdením sa odošle žiadateľovi po doručení žiadosti o podanie žiadosti online.

16. Naším cieľom je potvrdiť nárok najneskôr do 14 dní a následne uskutočniť platbu do ďalších 14 dní (maximálne 28 dní). Ak však existuje nejaký dôvod na overenie nároku (chýbajúce informácie, nečitateľný dokument, duplikované sériové číslo atď.), potom môže byť potrebné dobu validácie predĺžiť. Po potvrdení a overení nárokov sa snažíme o platbu do 14 dní

17. Žiadateľ bude informovaný, keď bude predložený neúplný nárok alebo nebol získaný čitateľný doklad o kúpe. Oznámenie o vynechaní bude zaslané e-mailom. Žiadateľom bude poskytnutá príležitosť poskytnúť ďalšie informácie na odstránenie všetkých chýb do 14 kalendárnych dní od doručenia e-mailu. Ak neodpoviete do 14 kalendárnych dní od doručenia e-mailu, výsledok bude zamietnutý.

18. Spoločnosť FUJIFILM nepreberá zodpovednosť, ak sa e-maily zablokujú, prípadne odošlú do poštových priečinkov pre „nevyžiadanú poštu". Uistite sa, že si pravidelne kontrolujete poštový priečinok pre „nevyžiadanú poštu", aby ste sa uistili, že nepremeškáte naše e-maily s aktualizáciami k stavu nároku.  Ak je žiadosť zamietnutá, pretože neboli splnené podmienky, rozhodnutie spoločnosti FUJIFILM je konečné. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo ukončiť propagáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

19. Hardvér, technické problémy, softvér, server, webová stránka, strata alebo iné zlyhania mimo našej kontroly, ktoré zabránia zákazníkovi sa podieľať na podpore predaja, nespadajú pod zodpovednosť spoločnosti FUJIFILM.

20. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo túto podporu predaja kedykoľvek zrušiť a zmeniť zmluvné podmienky bez prevzatia akejkoľvek zodpovednosti..

21. E-mailová korešpondenčná adresa je fujifilm@promotion-support.com ; pri akejkoľvek korešpondencii uveďte svoje jedinečné identifikačné číslo (ID) nároku, ktoré získate počas procesu podávania žiadostí. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke podpory.

22. Zúčastnením sa promoakcie každý žiadateľ súhlasí s tým, že akékoľvek poskytnuté osobné údaje môžu byť v držbe FUJIFILM alebo jeho zástupcov na účely stanovené v politike ochrane osobných údajov spoločnosti FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, ktorá je k dispozícii na adrese www.FUJIFILM-connect.com.

23. Podmienky akcie sa budú vykladať a uplatňovať na základe miestnych zákonov.

24. Usporiadateľom tejto akcie a prevádzkovateľom v súvislosti s osobnými údajmi poskytnutými zákazníkom v súvislosti s touto propagáciou je FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Nemecko. Na túto adresu neposielajte žiadne žiadosti.

25. Správa propagačnej akcie (s výnimkou potvrdenia žiadosti) sa uskutočňuje v mene spoločnosti FUJIFILM spoločnosťou Benamic Unlimited Cmpany of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko (Benamic), ktorá pôsobí ako spracovateľ údajov spoločnosti FUJIFILM v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi predloženými ktorýmkoľvek zákazníkom v súvislosti s touto propagáciou.

26. Spoločnosť FUJIFILM Electronic Imaging Europe používa vaše osobné údaje na overenie nároku a Benamic používa vaše osobné údaje na zabezpečenie administratívy a vyplatenia cashbacku.
Zoznam kvalifikovaných prístrojov pre uplatnenie výkupového bonusu:


CANON

CANON EOS-1D C

CANON EOS-1D MKII

CANON EOS-1D MKII N

CANON EOS-1D MKIII

CANON EOS-1D MKIV

CANON EOS-1DX

CANON EOS-1DX II

CANON EOS-1DX III

CANON EOS-1DS

CANON EOS-1DS MKII

CANON EOS-1DS MKIII

CANON EOS 5D

CANON EOS 5D MKII

CANON EOS 5D MKIII

CANON EOS 5D MKIV

CANON EOS 5DS

CANON EOS 5DS R

CANON EOS 6D

CANON EOS 6D II

CANON EOS R

CANON EOS RP

CANON EOS R5

CANON EOS R6


HASSELBLAD

HASSELBLAD A5D-50C

HASSELBLAD A5D-80

HASSELBLAD H4D-31

HASSELBLAD H4D-40

HASSELBLAD H4D-60

HASSELBLAD H5D-200C

HASSELBLAD H5D-50C

HASSELBLAD H5X

HASSELBLAD H6D-100C

HASSELBLAD H6D-50C

HASSELBLAD X1D-50C

HASSELBLAD X1D II-50C

HASSELBLAD CFV II-50C


LEICA

LEICA S

LEICA M

LEICA M-P (TYP 240)

LEICA SL ( TYP 601 )


MAMIYA

MAMIYA 645DF

MAMIYA CREDO 40

MAMIYA CREDO 50

MAMIYA CREDO 60

MAMIYA CREDO 80

MAMIYA ZD


NIKON

NIKON D3

NIKON D3S

NIKON D3X

NIKON D4

NIKON D4S

NIKON DF

NIKON D600

NIKON D610

NIKON D700

NIKON D750

NIKON D800

NIKON D800E

NIKON D810

NIKON D850

NIKON D810A

NIKON Z5

NIKON Z6

NIKON Z6 II

NIKON Z7

NIKON Z7 II


PANASONIC

LUMIX S1

LUMIX S1R

LUMIX S1H

LUMIX S5


PENTAX

PENTAX 645Z 

PENTAX 645D

PENTAX K-1


PHASE ONE

PHASE ONE XF 100MP

PHASE ONE 645DF+

PHASE ONE IQ1 100MP

PHASE ONE IQ140

PHASE ONE IQ1 150

PHASE ONE IQ160

PHASE ONE IQ180

PHASE ONE IQ250

PHASE ONE IQ260

PHASE ONE IQ280

PHASE ONE IQ3 50MP

PHASE ONE IQ3 60MP

PHASE ONE IQ3 80MP

PHASE ONE P20+

PHASE ONE P21+

PHASE ONE P25+

PHASE ONE P30+

PHASE ONE P40+

PHASE ONE P45+

PHASE ONE P65+


SONY

SONY ALPHA 7

SONY ALPHA 7 II

SONY ALPHA 7 III

SONY ALPHA 7c

SONY ALPHA 7R

SONY ALPHA 7R II

SONY ALPHA 7R III

SONY ALPHA 7R IV

SONY ALPHA 7S

SONY ALPHA 7S II

SONY ALPHA 7S III

SONY ALPHA A9

SONY ALPHA A9 II

SONY ALPHA 99

SONY ALPHA 99 II

SONY ALPHA 850

SONY ALPHA 900