FUJIFILM FEBRUÁR A MAREC 2019 -  CASHBACK NA OBJEKTÍVY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Zákazníci, ktorí si medzi 1. februárom 2019 a 31. marcom 2019 zakúpia nový kvalifikovaný FUJIFILM objektív ("Kvalifikovaný produkt"), budú mať nárok na odmenu vo forme Cashback.

Z tejto propagácie sú vyradené objektívy z druhej ruky alebo opravené objekty FUJIFILM. Suma vrátenia peňazí sa bude líšiť podľa zakúpených kvalifikačných produktov. Kvalifikované produkty, hodnota Cashbacku a obdobie trvania akcie sú uvedené na stránke "Ďalšie informácie".

V rámci tejto propagačnej akcie sú na vrátenie peňazí oprávnené iba objektívy zakúpené ako samostatný nákup. Akýkoľvek objektív, ktorý sa predáva ako súčasť kitu s fotoaparátom, nie je vhodný na vrátenie peňazí.

1. Nákupy musia byť vykonané od kvalifikovaného predajcu, ako je uvedené na stránke "Kvalifikovaní predajcovia".

2. Iba spotrebitelia vo veku minimálne 18 rokov, ktorí žijú v Európskej únii a kúpili kvalifikovaný produkt online alebo v predajni od kvalifikovaného predajcu na Slovensku, sú oprávnení zúčastniť sa na tejto propagačnej akcii a môžu si uplatniť nárok TU. Zoznam kvalifikovaných predajcov nájdete TU. Ostatné nároky budú zamietnuté. Pri nákupoch uskutočnených v iných krajinách navštívte príslušnú stránku krajiny TU (môžu platiť iné podmienky). Pre túto propagáciu sú oprávnené iba originálne a NOVÉ kvalifikované objektívy FUJIFILM uvedené na stránke "Viac info".

3. Reklamácie na nákupy uskutočnené počas propagačného obdobia je možné odoslať ihneď po zakúpení kvalifikovaného produktu a musia byť predložené najneskôr do 30. Apríla 2019. Na uplatnenie nároku je potrebná platobná faktúra alebo doklad o zaplatení. Potvrdenie objednávky nie je platným dôkazom o kúpe. Pohľadávky prijaté mimo tohto obdobia budú zamietnuté.

4. Formulár žiadosti sa nachádza na stránke propagačných akcií na webovej lokalite www.FUJIFILM-connect.com ("Podajte žiadosť teraz").

5. Falošné, zmenené alebo upravené faktúry alebo potvrdenia o nákupe budú zamietnuté a príslušné nároky budú považované za podvodné.

6. Každý zákazník si môže v promoakcii zakúpiť iba jeden (1) z každého kvalifikovaného produktu. Maximálny počet žiadostí na zákazníka je 5. Je povolené a odporúčané združiť viaceré produkty na jednu žiadosť.

7. Maloobchodní predajcovia nemôžu zasielať nároky v mene svojich zákazníkov. Akékoľvek nároky podané maloobchodnými predajcami budú zamietnuté.

8. Vaša žiadosť bude neplatná, ak sa kvalifikované produkty vrátia predajcovi za účelom vrátenia peňazí alebo výmeny.

9. Žiadatelia musia predložiť sériové číslo kvalifikovaného produktu na formulári žiadosti. Sériové číslo sa nachádza na krabici alebo na kvalifikovanom produkte. Žiadateľ musí uviesť sériové číslo v príslušnom poli a tiež nahrať fotografiu s rovnakým sériovým číslom. Ak vznikne nárok na kvalifikovaný výrobok s použitím sériového čísla, ktoré bolo použité na nárok na základe predchádzajúcej propagácie alebo predchádzajúceho nároku v rámci tejto propagačnej akcie alebo bolo úmyselne sfalšované, nárok bude zamietnutý a bude považovaný za podvodný nárok.

10. Sériové číslo bude overené s existujúcim záznamom. To bude zahŕňať kontrolu:

i. záznamy o zásielkach, aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaný produkt bol odoslaný príslušnému kvalifikovanému maloobchodnému predajcovi;

ii. záznamy predchádzajúcich nárokov, aby sa zabezpečilo, že sériové číslo vo formulári o pohľadávke nebolo použité predtým na nárok na základe predchádzajúcej registrácie alebo predchádzajúceho nároku v rámci tejto propagačnej akcie;

iii. sériové číslo s kvalifikovanými predajcami, aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaný produkt nebol vrátený alebo vymenený; a

iv. že sériové číslo sleduje určitú dátovú logiku v poli na zadávanie údajov;

11. Spoločnosť FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (ďalej len "FUJIFILM") si vyhradzuje právo podať žalobu proti žiadateľovi, ktorý zámerne podá podvodný nárok. Vo všetkých vyšetrovaniach bude spoločnosť FUJIFILM naďalej plne dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

12. Aby žiadateľ mohol podať žiadosť, musí odoslať svoje osobné údaje, bankové údaje a informácie o kúpe elektronicky. Dôkaz o nákupe musí mať formu faktúry alebo potvrdenia jasne uvádzajúceho dátum zakúpenia, kvalifikovaného maloobchodníka a zakúpených oprávnených produktov. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo požiadať o originálny doklad o kúpe. Ak sa požaduje, aby bol zaslaný poštou, bude vrátený žiadateľovi.

13. E-mail s potvrdením sa odošle žiadateľovi po doručení žiadosti o podanie žiadosti online.

14. Po úspešnom potvrdení nároku bude žiadateľ oboznámený e-mailom a dostane platbu na vrátenie peňazí prostredníctvom bankového prevodu na svoj uvedený bankový účet najneskôr do 28 (dvadsaťosem) dní od dátumu tohto e-mailu. Neexistuje alternatívny spôsob platby.

15. Žiadateľ bude informovaný, keď bude predložený neúplný nárok alebo nebol získaný čitateľný doklad o kúpe. Oznámenie o vynechaní bude zaslané e-mailom. Žiadateľom bude poskytnutá príležitosť poskytnúť ďalšie informácie na odstránenie všetkých chýb do 14 kalendárnych dní od doručenia e-mailu. Ak neodpoviete do 14 kalendárnych dní od doručenia e-mailu, výsledok bude zamietnutý.

16. Spoločnosť FUJIFILM nepreberá zodpovednosť, ak sa e-maily zablokujú, prípadne odošlú do poštových priečinkov pre „nevyžiadanú poštu". Uistite sa, že si pravidelne kontrolujete poštový priečinok pre „nevyžiadanú poštu", aby ste sa uistili, že nepremeškáte naše e-maily s aktualizáciami k stavu nároku.

17. Hardvér, technické problémy, softvér, server, webová stránka, strata alebo iné zlyhania mimo našej kontroly, ktoré zabránia zákazníkovi sa podieľať na podpore predaja, nespadajú pod zodpovednosť spoločnosti FUJIFILM.

18. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo túto podporu predaja kedykoľvek zrušiť a zmeniť zmluvné podmienky bez prevzatia akejkoľvek zodpovednosti.

19. E-mailová korešpondenčná adresa je fujifilm@promotion-support.com ; pri akejkoľvek korešpondencii uveďte svoje jedinečné identifikačné číslo (ID) nároku, ktoré získate počas procesu podávania žiadostí. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke podpory.

20. Zúčastnením sa propagácie každý žiadateľ súhlasí s tým, že akékoľvek poskytnuté osobné údaje môžu byť v držbe FUJIFILM alebo jeho zástupcov na účely stanovené v politike ochrane osobných údajov spoločnosti FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, ktorá je k dispozícii na adrese www.FUJIFILM-connect.com .

21. Podmienky akcie sa budú vykladať a uplatňovať na základe miestnych zákonov.

22. Adresa usporiadateľa: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Na túto adresu neposielajte žiadne žiadosti.

23. Správa propagačnej akcie (s výnimkou potvrdenia pohľadávky) sa uskutočňuje v mene spoločnosti FUJIFILM spoločnosťou Interpay Sales Promotions Unlimited Company of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (ďalej len "propagačné akcie").

24. Spoločnosť FUJIFILM Electronic Imaging Europe používa vaše osobné údaje na overenie nároku a propagačné akcie spoločnosť Interpay Sales Promotions používajú vaše osobné údaje na zabezpečenie výplaty cashbacku.